философия

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Главният приоритет на група TUCAI е да развива пазарът за гъвкави връзки и вентили за флуиди, улеснявайки работата на монтажниците и грижейки се през цялото време за нуждите на своите Клиенти.

 

Тези политики са общата рамка, за да може организацията да се превърне в модел на съвършенство, с мислене, основано на отчитането на риска, непрекъснатото подобрение и използването на нашите ценности като основен инструмент: Почтеност, Съвършенство, Ангажираност към Клиентите и Иновации.

 

Системата за управление се базира на:

  • УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ, предоставяйки им иновативни решения за качество; услуги и цени, подходящи за пазара, както и персонализирани съвети;
  • Непрекъснати ИНОВАЦИИ и в продуктите, и в процесите чрез насърчаване на знанията и научно-технологичното развитие.
  • УСТОЙЧИВИ И НЕПРЕКЪСНАТИ ПОДОБРЕНИЯ, с цел адаптиране и конкурентоспособно реагиране на изискванията на пазара, повишавайки способностите на работниците от група Tucai.
  • ТАЛАНТ, МЕТОД И КУЛТУРА за популяризиране на знания, работа в екип и развитие на човешките ресурси чрез управление на компетенциите и професионален растеж. Подчертано внимание върху безопасността на процесите и предотвратяване на риска.
  • УВАЖЕНИЕ КЪМ НАШИТЕ СЪТРУДНИЦИ, гарантиращо равнопоставеност и възможности за развитие, които да позволят личен и професионален растеж.
  • НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ за всички сътрудници и съвети към клиентите.
  • КОМУНИКАЦИЯ като източник на информация за оценяване и повишаване на удовлетвореността на всички заинтересовани страни. 
  • АНГАЖИМЕНТ за осигуряване на съответствието с изискванията на приложимото законодателство.
  • ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩЕСТВОТО чрез поддържане на високи социални етични стандарти във всички наши дейности за опазване на природните ресурси и активна защита на здравето и безопасността, генериране на благосъстояние за акционерите, служителите и трети страни, свързани с дейността и публичните институции.

Мениджърският екип се ангажира да установява, развива и осигурява необходимите ресурси за постигане на приложимите цели и задачи, определени в Системата за качество и безопасност. Освен това, той се ангажира да гарантира, че неговата политика ще бъде разбрана и приложена във всички нива на организацията.